Prezes Zarządu Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. w Kleszczowie

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup/dostawa aparatu USG

Termin złożenia ofert: 30.10.2018 r. do godz. 11:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest jako załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz w siedzibie Zamawiającego.

Miejsce złożenia ofert: Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów - pokój nr 7 lub 8.

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 30.010.2018r. o godz. 11:15 w siedzibie Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o., 97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2 - pokój nr 7

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące podziału wadium zawiera SIWZ. Wadium wniesione w pieniądzu musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert

Cena - 60%; Okres gwarancji - 30%; Termin dostawy - 10%

Informacje uzupełniające

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ.
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: www.bip.jonscher.pl w dniu 20.10.2018r.

Załączniki

document Ogłoszenie o zamówieniu
(45 KB)
document SIWZ Aparat USG (291 KB) document
(45 KB)

pdf Odpowiedzi na pytania (121 KB)

pdf Informacja o złożonych ofertach (125 KB)

document Ogłoszenie o wyborze wykonawcy (27 KB)

document (48 KB)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 22 październik 2018 13:52 Witlod Sradomski
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 październik 2018 20:57 Witlod Sradomski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 październik 2018 14:15 Witlod Sradomski
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 listopad 2018 13:18 Krzysztof Siuda
Artykuł został zmieniony. piątek, 09 listopad 2018 13:18 Witlod Sradomski