Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni, teleporady), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). Obejmują także profilaktyczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowaną przez pielęgniarkę/higienistkę w środowisku nauczania i wychowania.

Do zadań Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:

Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą, w zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia, profilaktykę chorób, rozpoznawanie i leczenie chorób oraz rehabilitację świadczeniobiorcy. Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne, realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 • udzielanie porad w domu świadczeniobiorcy w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem, wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • wykonywanie zadań w zakresie porad patronażowych i bilansowych, w tym badań przesiewowych, zgodnie z obowiązującym wykazem,.
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta,
 • wystawianie Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego.

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje opiekę pielęgniarską nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Świadczenia Pielęgniarki POZ obejmują:

 • wizyty realizowane w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • wizyty realizowane w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 • wizyty patronażową, zgodnie z obowiązującym wykazem;
 • wykonywanie testów przesiewowych mających na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej, zgodnie z obowiązującym wykazem;
 • świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy, zgodnie z obowiązującym wykazem
 • wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby;
 • wydawanie skierowań i na realizację zabiegów i procedur medycznych, w zakresie posiadanych kompetencji;
 • w ramach realizacji zleceń lekarskich wystawianie recept na leki zawierające określone substancje czynne oraz na wyroby medyczne, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Położna POZ planuje i realizuje pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Świadczenia położnej POZ obejmują:

 • wizyty realizowane w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
 • wizyty realizowane w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie;
 • wizyty patronażowe, zgodnie z obowiązującym wykazem;
 • wizyty profilaktyczne
 • wydawanie skierowań i na realizację zabiegów i procedur medycznych, w zakresie posiadanych kompetencji.
 • w ramach realizacji zleceń lekarskich wystawianie recept na leki zawierające określone substancje czynne oraz na wyroby medyczne, zgodnie z posiadanymi kompetencjami.
 • edukację przedporodową oraz ocenę stanu psychicznego kobiety w okresie ciąży i połogu, w tym ryzyka wystąpienia depresji poporodowej, zgodnie z obowiązującymi standardami organizacyjnymi opieki okołoporodowej;
 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • prowadzenie opieki okołoporodowej zgodnie z obowiązującymi standardami, w tym opiekę nad dzieckiem i matką w okresie połogu,
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Świadczenia pielęgniarki/higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania obejmują:

 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z obowiązującymi wykazami;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotne

Kleszczowska Przychodnia Salus udzielając świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej:

 • określiła poszczególne elementy organizacji opieki mającej na celu zapewnienie dobrego stanu zdrowia matki i dziecka,
 • ustaliła wskaźniki opieki i je monitoruje,
 • ocenia satysfakcję kobiet objętych opieką.

Szczegółowy sposób realizacji oraz dokumentowanie działań, o których mowa w ust. 3, określa obowiązująca w Przychodni procedura „Opieka okołoporodowa i poporodowa”.

Personel POZ
Personel Specjalizacja
Lek. med. Jacek Chrostowski lekarz medycyny rodzinnej
Lek. Dawid Bednarski lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
Lek. Kamil Wieczorek lekarz w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
Lek. med. Tomasz Komar choroby wewnętrzne POZ
dr n. med. Małgorzata Niedworok pediatra POZ
dr n. med. Elżbieta Dółka pediatra POZ
Zofia Dąbrówka pielęgniarka POZ
Halina Gurazda pielęgniarka POZ
Beata Podawca-Kordowska pielęgniarka POZ
Małgorzata Stępień pielęgniarka POZ
Wioletta Wojewoda pielęgniarka POZ
Ewa Biniek położna POZ
Joanna Wojtasik położna POZ