Poradnie specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne

„Kleszczowska Przychodnia Salus” sp. z o.o. przypomina o zasadach udzielania bezpłatnych  świadczeń w poradniach specjalistycznych

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Kleszczów a „Kleszczowską Przychodnią Salus” Sp. z o.o. w Kleszczowie osobami uprawnionymi do bezpłatnych świadczeń udzielanych w poradniach specjalistycznych są osoby, które są wpisane do Rejestru mieszkańców.

Uprawnionymi do świadczeń (…) są mieszkańcy Gminy Kleszczów. Potwierdzeniem bycia mieszkańcem Gminy Kleszczów (…) jest wpis w Rejestrze mieszkańców, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz.U. 2021, poz. 510 ze zm.) o zameldowaniu na terenie Gminy Kleszczów na pobyt stały lub zameldowaniu na pobyt czasowy.

W związku z powyższym, potwierdzeniem prawa do świadczeń może być aktualne zaświadczenie wydane przez Gminę Kleszczów potwierdzające wpis mieszkańca/pacjenta do Rejestru mieszkańców.

Potwierdzenie przez pacjenta prawa do świadczeń powinno odbyć się w dniu umawiania terminu wizyty, najpóźniej w dniu wizyty u lekarza, ale zawsze przed odbyciem porady.

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń uprawnia „Kleszczowską Przychodnię Salus" sp. z o.o. do odmowy udzielenia porady lekarskiej lub pobrania od pacjenta opłaty za udzielone świadczenie.


  pdf Podmioty współpracujące z Kleszczowską Przychodnią Salus (158 KB)

W ramach Kleszczowskiej Przychodni Salus funkcjonują następujące poradnie specjalistyczne

 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci i dorosłych
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci i dorosłych
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia ginekologiczno-położnicza
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci i dorosłych

Celem zapewnienia kompleksowej opieki medycznej świadczenia udzielane są również w ramach:

 • Pracownia USG
 • Punkt pobrań materiału do badań
 • Pracownia EKG i holtera
 • Rehabilitacji leczniczej