RODO

pdf Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016 679 z dnia 27 kwietnia (1.01 MB)

Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO

Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie naszym Pacjentom informacji na temat zasad i warunków przetwarzania od dnia 25 maja 2018 roku danych osobowych ich dotyczących w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

Informacja ta zostaje Państwu przekazana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO.

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

Obowiązek informacyjny w stosunku do Pacjenta realizowany jest przez Przychodnię poprzez:

 1. Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu leczniczego; adres: www.saluskleszczow.pl
 2. Umieszczenie wymaganych informacji na tablicy informacyjnej w przestrzeni ogólnodostępnej w siedzibie Przychodni, tj. na korytarzu głównym, przy głównym wejściu do Przychodni, adres Kleszczów, ul. Osiedlowa 2;
 3. Swobodny dostęp do wymaganych informacji w Rejestracji Przychodni; adres Kleszczów, ul. Osiedlowa 2;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

I. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest „Kleszczowska Przychodnia Salus” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie, ul. Osiedlowa 2; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653931, NIP 7692226562, REGON 365869815, (dalej jako „ADO”).

II. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

 1. pod adresem: 97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2,
 2. pod adresem emailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. pod numerem telefonu: 510 277 855

III. Pani/Pana dane osobowe, jako Pacjentów, przetwarzane będą do celów zdrowotnych, tj. działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

Do celów tych w szczególności należy:

 1. profilaktyka zdrowotna,
 2. diagnoza medyczna i leczenie,
 3. zapewnienie opieki zdrowotnej,
 4. zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia,
 5. zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich.

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidulanej zgody Pacjenta.

IV. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej:

 1. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
 2. oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności:
  1. art. 3 ust. 1, 2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
  2. art. 24 ustawa 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  3. ustawa z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
  4. art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
  5. inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

V. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. ADO,
 2. inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno – leczniczego; aktualny wykaz podwykonawców dostępny jest na stronie internetowej ADO (www.saluskleszczow.pl), w siedzibie ADO, w Rejestracji ADO oraz na tablicy informacyjnej w miejscu ogólnie dostępnym,
 3. Narodowy Fundusz Zdrowia, i inni płatnicy publiczni, w tym Gmina Kleszczów, w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem, w tym dla celów statystycznych i rozliczeniowych,
 4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 5. inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych oraz na podstawie zawartych przez ADO umów powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 RODO.

VI. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

VII. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

VIII. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w prawie powszechnie obowiązującym, tj. w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, oraz procedurach wewnętrznych ADO.

IX. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

X. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia.

XI. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

document Klauzula informacyjna art. 13 RODO (61 KB)

 • Metryczka BIP:
  • Wytworzony przez: Piotr Rajski, Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Dnia: 20-12-17 15:29