RODO

  Informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO

  Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie naszym Pacjentom informacji na temat zasad i warunków przetwarzania od dnia 25 maja 2018 roku danych osobowych ich dotyczących w związku z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi.

  Informacja ta zostaje Państwu przekazana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO.

  Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

  Obowiązek informacyjny w stosunku do Pacjenta realizowany jest przez Przychodnię poprzez:

  1. Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu leczniczego; adres: www.saluskleszczow.pl
  2. Umieszczenie wymaganych informacji na tablicy informacyjnej w przestrzeni ogólnodostępnej w siedzibie Przychodni, tj. na korytarzu głównym, przy głównym wejściu do Przychodni, adres Kleszczów, ul. Osiedlowa 2;
  3. Swobodny dostęp do wymaganych informacji w Rejestracji Przychodni; adres Kleszczów, ul. Osiedlowa 2;

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

  I. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest „Kleszczowska Przychodnia Salus” Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie, ul. Osiedlowa 2; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000653931, NIP 7692226562, REGON 365869815, (dalej jako „ADO”).

  II. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

  1. pod adresem: 97-410 Kleszczów, ul. Osiedlowa 2,
  2. pod adresem emailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. pod numerem telefonu: 510 277 855

  III. Pani/Pana dane osobowe, jako Pacjentów, przetwarzane będą do celów zdrowotnych, tj. działalności leczniczej i świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

  Do celów tych w szczególności należy:

  1. profilaktyka zdrowotna,
  2. diagnoza medyczna i leczenie,
  3. zapewnienie opieki zdrowotnej,
  4. zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia,
  5. zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich.

  Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidulanej zgody Pacjenta.

  IV. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na następującej podstawie prawnej:

  1. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
  2. oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, w szczególności:
   1. art. 3 ust. 1, 2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
   2. art. 24 ustawa 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
   3. ustawa z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
   4. art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,
   5. inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

  V. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

  1. ADO,
  2. inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, w zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości i kompleksowości procesu diagnostyczno – leczniczego; aktualny wykaz podwykonawców dostępny jest na stronie internetowej ADO (www.saluskleszczow.pl), w siedzibie ADO, w Rejestracji ADO oraz na tablicy informacyjnej w miejscu ogólnie dostępnym,
  3. Narodowy Fundusz Zdrowia, i inni płatnicy publiczni, w tym Gmina Kleszczów, w celu niezbędnym do realizacji umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z płatnikiem, w tym dla celów statystycznych i rozliczeniowych,
  4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Zdrowotnego,
  5. inne instytucje, organy, podmioty, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO, prawa krajowego, w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych, w tym zdrowotnych oraz na podstawie zawartych przez ADO umów powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 RODO.

  VI. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  VII. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  Każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta.

  VIII. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

  Zasady udostępniania dokumentacji medycznej zostały uregulowane w prawie powszechnie obowiązującym, tj. w ustawie 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, oraz procedurach wewnętrznych ADO.

  IX. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

  X. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia.

  XI. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania*.

  * Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

  • Metryczka BIP:
   • Wytworzony przez: Piotr Rajski, Stanowisko: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Dnia: 20-12-2017 14:29

  Informacje prawne

  Dane adresowe

  Kleszczowska Przychodnia Salus
  ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
  44 731 30 80
  sekretariat@saluskleszczow.pl
  Po-Pt: 08.00 - 15.30

  Rejestracja

  44 731 30 15

  44 731 30 80