Regulamin Rejestracji Internetowej

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin") określa warunki świadczenia usług przez Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu (44) 731 30 15 z wykorzystaniem systemu eRejestracja za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym https://erejestracja.saluskleszczow.pl/Portal (zwany dalej jako "Serwis").
 2. Za pomocą Serwisu świadczone są usługi umożliwiające Pacjentom dokonywanie rezerwacji wizyt w placówce stacjonarnej Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o., mieszczących się pod adresem stacjonarnym Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów.
 3. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu (zwana dalej jako "Pacjent").
 5. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z jego warunkami, rozumie je i zobowiązuje się, aby ich przestrzegać. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie.
 7. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, bez uprzedzania o tym fakcie Użytkownika. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Administrator nie gwarantuje, że informacje i ceny zawarte w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

§2. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Serwis stanowi narzędzie do zarządzania on-line konsultacjami medycznymi odbywającymi się w Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o., mieszczącej się pod adresem Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów (zwanymi dalej jako "Wizyta").
 2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także  wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W celu właściwego korzystania z Serwisu Pacjent powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet.
 4. Serwis udostępnia Pacjentowi możliwość:
  1. rezerwacji Wizyt,
  2. dostęp do zaleceń lekarskich,
  3. dostęp do wystawionych recept,
  4. dostęp do zamówionych recept,
  5. dostęp do skierowania,
  6. zmiany terminów Wizyt,
  7. odwoływania Wizyt,
  8. prowadzenia i przeglądania historii Wizyt,
  9. złożenie wniosków w przedmiocie udostępnienia dokumentacji medycznej.
 5. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 6. Pacjent może przeglądać zawartość Serwisu bez dokonania rejestracji. Korzystanie z funkcjonalności określonych w ust. 4, w tym zarządzanie wizytami, możliwe jest jedynie po uprzednim dokonaniu rejestracji konta przez Pacjenta.
 7. W celu dokonania rejestracji Pacjent podaje następujące dane osobowe:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu.
 8. Przed dokonaniem rejestracji Pacjent zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji.
 9. Po dokonaniu rejestracji Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rejestrację w Serwisie (założenie konta).
 10. Konto zakładane jest na czas nieokreślony. Pacjent ma możliwość likwidacji konta w dowolnej chwili, bez ponoszenia kosztów.
 11. W celu należytego świadczenia usług, w tym zapewnienia kontaktu z Pacjentem, Administrator będzie przesyłał na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu krótkie wiadomości o charakterze technicznym dotyczące dokonanych rezerwacji. W celu uniknięcia wątpliwości, komunikaty o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Podczas korzystania z Serwisu Pacjent jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników.
 13. Pacjent może korzystać z Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał rejestracji.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości dokonania rezerwacji on-line przez Pacjenta, w przypadku 3 (trzech) nieodwołanych wizyt, które zostały zarezerwowane za pośrednictwem Serwisu i niezrealizowane przez Pacjenta. W takiej sytuacji, Pacjent powinien skorzystać z rejestracji telefonicznej lub osobistej.

§3. Zarządzanie Wizytami

 1. Pacjent ma możliwość dokonania rezerwacji Wizyty odbywającej się w stacjonarnej placówce medycznej za pomocą Serwisu po uprzedniej rejestracji oraz założeniu konta wprowadzając swój indywidualny login oraz hasło. Hasło ma charakter poufny.
 2. Uzyskanie dostępu do rejestracji oraz założenie konta możliwe jest wyłącznie po osobistym zgłoszeniu się w rejestracji przychodni Kleszczowskiej Przychodni Salus Sp. z o.o. W przypadku osoby niepełnoletniej dostęp do systemu może uzyskać jego opiekun prawny.
 3. Rezerwacja Wizyty odbywa się poprzez wybór lekarza, daty i godziny wizyty. Dokonanie rezerwacji Wizyty Pacjent potwierdza poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 4. Po skutecznym dokonaniu rezerwacji Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rezerwację.
 5. Pacjent ma możliwość odwołania Wizyty za pośrednictwem Serwisu po zalogowaniu się do swojego konta lub w Przychodni (np. telefonicznie).
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Wizyty lub jej odwołania.
 7. O ewentualnej zmianie terminu Wizyty lub jej odwołania Użytkownik jest informowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).
 8. W przypadku problemów technicznych występujących z korzystaniem z systemu Użytkownik powinien kontaktować się elektronicznie z rejestracją poprzez adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie w godzinach pracy Przychodni. Numery telefonów podane są na stronie internetowej https://saluskleszczow.pl.

§4 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Pacjenta z Serwisu, jak również skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu Pacjenta, jeżeli jest to wynikiem niezachowania ostrożności przez Pacjenta.
 2. Pacjent zobowiązuje się do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Administrator oraz jego personel medyczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.
 4. Do uruchomienia i prawidłowego działania Systemu niezbędny jest dostęp do sieci Internet.
 5. Administrator nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Serwisu obciążają Użytkownika w ramach obowiązującej go taryfy zgodnie z umową, jaką Użytkownik zawarł ze swoim operatorem telekomunikacyjnym lub dostawcą usług internetowych. W tym zakresie Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat, jakie zostaną naliczone z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do działania, funkcjonowania i korzystania z Serwisu.
 6. Administrator jest uprawniony w każdym czasie do zmiany funkcjonalności Serwisu internetowego, jak również ich rozszerzenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis internetowy jest systemem podlegającym procesowi rozwoju technicznego i technologicznego, a Administrator dąży do jej ciągłego i systematycznego ulepszania, co wiąże się z dokonywaniem jego aktualizacji i zmian oprogramowania.
 7. Administrator zapewnia ciągły dostęp do Serwisu internetowego, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw lub ograniczeń w funkcjonalności Serwisu wskutek  przyczyn technicznych. Ograniczenia lub przerwy techniczne mogą również wystąpić w  systemach/aplikacjach, z których korzysta Serwis, co może skutkować czasową niedostępnością pewnych ofert lub brakiem możliwości dokonania rezerwacji czy zalogowania się. Administrator dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia z korzystania z Serwisu czy przerwy techniczne trwały jak najkrócej.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niepoprawnego działania Serwisu lub przerw w funkcjonowaniu, gdy do przerwy w działaniu doszło z przyczyn niezależnych od Administratora. Administrator dokłada wszelkich starań, by Serwis działał nieprzerwanie bezbłędnie i w sposób umożliwiający korzystanie z Usług w pełni.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Serwisu.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku użytkowania Serwisu internetowego w sposób niezgodny z przeznaczeniem i wbrew postanowieniom Regulaminu.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bądź szkody poniesione przez Użytkownika bądź osobę trzecią w wyniku korzystania z Serwisu. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia, na które wpływ miał Użytkownik bądź osoba trzecia.

§5. Reklamacje

 1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres Administratora: Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 4. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania.

§6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w szczególności za pośrednictwem systemu eRejestracja funkcjonującego pod adresem https://erejestracja.saluskleszczow.pl/Portal (zwany dalej: Portal eRejestracja), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osiedlowej 2, 97-410 Kleszczów (zwany dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz numeru telefonu: 44 731 30 80.

  Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
  z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j.), w tym rejestracja i prowadzenie bezpłatnego konta pacjenta w ramach Portalu eRejestracja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO) „wykonanie umowy”.
  2. Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.
  3. Udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wystawienie skierowania na badanie, wystawienie e-recepty, udzielenie porady telefonicznej, rezerwacja terminu wizyty drogą elektroniczną lub jej odwołanie, a także w celu kontaktu z pacjentem w sprawach związanych z udzielanymi świadczeniami opieki zdrowotnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes” oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO „zapewnienie opieki zdrowotnej”).
  4. Poprawa jakości świadczonych przez nas usług, w tym badanie satysfakcji pacjenta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
  5. Prowadzenie komunikacji, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego na stronie https://erejestracja.saluskleszczow.pl/Portal numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Jeżeli w ramach prowadzonej komunikacji, przekazują nam Państwo informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia w celu umówienia wizyty, uzyskania recepty lub skorzystania z innych świadczeń opieki zdrowotnej), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”.
 5. W trakcie wizyty na Portalu eRejestracja dochodzi do gromadzenia:
  1. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie (np. adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin serwisu, informacje o przeglądarce internetowej),
  2. danych osobowych przekazywanych nam przez użytkownika, który posiada bezpłatne konto pacjenta na stronie https://erejestracja.saluskleszczow.pl/Portal.
 6. Administrator może przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej oraz obsługi zgłoszeń, a w szczególności:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL,
  3. data urodzenia,
  4. płeć,
  5. adres zamieszkania,
  6. adres e-mail,
  7. numer telefonu,
  8. oraz inne dane, w tym informacje o stanie zdrowia niezbędne do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.
 7. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy w tym rejestracji i prowadzenia konta pacjenta oraz korzystania z funkcjonalności oferowanych dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników Portalu eRejestracja.
 8. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  1. czas niezbędny do realizacji umowy,
  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  3. czas niezbędny do realizacji zapytania lub obsługi zgłoszenia, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/pytanie,
  4. czas do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych (w przypadku kiedy dane są przetwarzane na podstawie zgody),
  5. okres prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta.
 9. Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 10. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Portalu eRejestracja mogą być przekazywane oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  3. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. innym placówkom medycznym, kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 11. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
  1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
  2. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
  3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. przenoszenia danych do innego administratora,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  7. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe
  8. w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  wycofaniem na zasadach określonych w RODO.
 12. Każda osoba, której dane dotyczą, ma także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 13. Dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa (tj. naszych pacjentów). Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób (na przykład dane dzieci lub podopiecznych), które zostały przekazane przez pacjentów, przedstawicieli ustawowych lub osoby upoważnione przez pacjentów podczas korzystania przez nich z Portalu eRejestracja.

§7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym https://saluskleszczow.pl/ w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie  i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Pacjent oraz na stronie https://erejestracja.saluskleszczow.pl/Portal.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na https://saluskleszczow.pl/ oraz https://erejestracja.saluskleszczow.pl/Portal.
 • Metryczka BIP:
  • Dnia: 01-03-23 14:24