Aktualności

Bieżące komunikaty, aktualności z życia Przychodni, informacje dotyczące COVID-19

Warunki uzyskania bezpłatnych świadczeń

Drogi Pacjencie!

Pamiętaj, że warunkiem uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Kleszczów jest posiadanie w dniu udzielenia porady zameldowania na terenie Gminy Kleszczów na pobyt stały lub na pobyt czasowy (potwierdzeniem bycia mieszkańcem Gminy Kleszczów (…) jest wpis w Rejestrze mieszkańców, o którym mowa
w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

Brak potwierdzenia prawa do świadczeń uprawnia „Kleszczowską Przychodnię Salus” Sp. z o.o. do pobrania od Pacjenta opłaty za udzielone świadczenie.

Ponadto na świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej wymagane jest bezwzględnie skierowanie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.  

Skierowanie musi zawierać następujące informacje:

  • Numer identyfikujący skierowanie;
  • Data wystawienia;
  • Oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie;
  • Oznaczenie pacjenta (imię nazwisko, PESEL, adres zamieszkania);
  • Oznaczenie rodzaju badania, konsultacji lub leczenia;
  • Rozpoznanie;
  • Inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji lub leczenia;
  • Oznaczenie osoby kierującej lub podpis.

W przypadku świadczeń wykonywanych komercyjnie bezwzględne skierowanie wymagane jest w przypadku badań RTG oraz wskazane w przypadku badań USG.

Informacje prawne

Dane adresowe

Kleszczowska Przychodnia Salus
ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów
44 731 41 70
sekretariat@saluskleszczow.pl
Po-Pt: 08.00 - 15.30

Rejestracja

44 731 30 15

44 731 30 80